RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT


RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A Dating Central Europe Zrt. (7623 Pécs, Szabadság utca 34.), továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a szupernyeremeny.hu regisztrált tagja, és elfogadja a játékszabályzatot.

 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

1.2 A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint felhasználhassa. Az üzleti ajánlatokat személyre szólóan juttatjuk el a Játékosnak, az általa megadott érdeklődési körök leválogatása alapján. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos vállalja a nyilvánosság előtti szereplést minden további hozzájárulás és/vagy ellenszolgáltatás nélkül. Ez a nyilvános szereplés magában foglalja a nyertes nevének és külső megjelenésének, a Játékosról készült kép-, hang- és filmfelvétel, a Játékos által a regisztrációval egyidejűleg és azt követően, a Játék időtartama alatt szolgáltatott életrajzi információk, és a Játékkal, illetve a Nyereménnyel kapcsolatban általa tett nyilatkozatok felhasználását a Szervező bármely reklám promóciójához, marketing, tájékoztatási, illetve bemutató/referencia célból idő-, és alkalombeli korlátozás nélkül. Amennyiben a Játékos megadja a címét, mobilszámát és e-mail címét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy üzleti ajánlatokkal SMS-ben, levélben, faxon, MMS-ben, telefonhívás útján és e-mailben is megkereshető legyen. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az info@szupernyeremeny.hu e-mail címre küldött levéllel. Az elektronikus reklámüzenetek alján továbbá minden esetben biztosít leiratkozási lehetőséget.

 

2. Nyeremények

Az nyereményjátékokban kisorsolt tárgyakat a Szervező vagy a Szervező partnere biztosítja.

 

3. A játék nyerteseit a szervező e-mailben értesíti a játék lezárását követő egy héten belül. További 3 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesként kisorsolt személy a megkeresést követően 3 napon belül nem jelez vissza a nyeremény elfogadásáról.

 

4. A nyeremények átadására személyesen kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

5. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a Szervező viseli (ehhez szükséges a pontos azonosítás), azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

6. A Játékból ki vannak zárva a Dating Central Europe Zrt. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

7. A Nyertes által megadott postázási cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

 

9. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.szupernyeremeny.hu internetes oldalon és a 06 (1) 299-0318-as telefonszámon.

 

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Dating Central Europe Zrt. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

11. A Dating Central Europe Zrt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Dating Central Europe Zrt. az adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli (Adatvédelem).

 

12. A Dating Central Europe Zrt. jogosult jelen Részvételi- és Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, azonban a módosításról köteles a Játékost e-mailben értesíteni.

 

  

Budapest, 2015. február 18.

Dating Central Europe Zrt.

Szervező